Promaison   Zarządzanie Nieruchomościami

 Jako firma "ProMaison" - działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami prowadzimy od 2008 roku.  
Nasza oferta jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych, zarówno tych już istniejących, jak i tych które dopiero powstają w nowo wybudowanych budynkach - na terenie Łodzi i okolic. 
W swojej codziennej pracy przy pełnym, osobistym zaangażowaniu, wykorzystujemy swoją wiedzę, kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie.
Posiadamy uprawnienia zawodowe: Licencja Ministerstwa Infrastruktury, Licencja PFRN Nr 15043, Certyfikat PFRN - członkowstwo          w Polskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości.
Zgodnie z wymogiem art. 186 a ustawy o gospodarce nieruchomościami posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC zarządców nieruchomości.
W obecnym stanie prawnym zawód ten został sklasyfikowany w PKZiS w grupie "specjalistów do spraw rynku nieruchomości",            pod nr 244103 - "zarządca nieruchomości".
Usługi zarzadzania nieruchomościami, prowadzonymi na zlecenie - klasyfikacja: PKWiU 68.32.Z

TYPOWY ZAKRES USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ:

  • Faktyczne czynności administracyjne
  • Czynności zapewniające utrzymanie stanu sanitarno-porzadkowego
  • Utrzymanie obiektów w należytym i bezpiecznym stanie technicznym, naprawy, konserwacje, remonty
  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i dokumentacji technicznej
  • Zapewnienie dostawy mediów niezbędnych dla funkcjonowania obiektu
  • Księgowość, prowadzenie ewidencji rachunkowej, rozliczenia finansowe i rozrachunki
  • Obsługa klienta - właścicieli
  • Obsługa zebrań Wspólnoty, projekty planów gospodarczych, sprawozdań z zarządu
  • Obsługa prawna - opracowanie treści uchwał, regulaminów, pism procesowych, windykacja
  • Czynności archiwizacji i przechowywania dokumentacji.
Usługi prowadzone sa na mocy umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, zawartą na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego i jednoczesnego, protokolarnego przejęcia nieruchomości do zarządzania.
Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem indywidualnej oferty, po zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości. Stronami umowy jest Zleceniodawca - Zarząd wspólnoty powołany uchwałą właścicieli i umocowany do zawarcia umowy oraz Zleceniobiorca - firma zarządzająca.
Pomagamy w tworzeniu nowych wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzając cały szereg niezbędnych czynności prawnych, takich jak organizacja i zwołanie pierwszego zebrania właścicieli, również            z udziałem notariusza w przypadku przeprowadzenia procedury zmiany sposobu zarządu. Wykonujemy czynności związane z rejestracją wspólnot, otwieraniem rachunków bankowych, ubezpieczeniem nieruchomości.
Zajmujemy się obsługą prawną wspólnoty, w tym opracowaniem regulaminów dostosowanych do specyfiki danej nieruchomości, opracowaniem treści uchwał, pełnomocnictw, umów, porozumień i innych dokumentów regulujących kwestie prawno - formalne, zgodnie               z przepisami ustawy o własności lokali, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i innych.
Zajmujemy się również zarządzaniem współwłasnościami, w tym tzw. "wspólnoty garażowe" w przypadku wyodrębnienia hali garażowej ,     jako samodzielnego lokalu niemieszkalnego.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, w celu indywidualnego przygotowania oferty.Kontakt: 
tel: 506 929 951
e-mail: promaison@gmail.com
Copyright Nazwa.pl